CGA

CONDITII GENERALE DE AFACERI

1. Generalitați

a. Urmatoarele Condiții Generale de Afaceri se aplica pentru toate relațiile de afaceri dintre Europlast S.C. EUROPLAST ROMANIA S.R.L. (denumit în continuare Europlast) si persoanele fizice sau juridice (denumite în continuare client) pentru tranzacțiile legale, precum si pentru toate afacerile viitoare, inclusiv si, în special, pentru contractele complementare sau ulterioare la care nu se face o referire explicita. Relevanta este versiunea aflata în vigoare la momentul încheierii contractului.

b. Condițiile Generale de Afaceri diferite ale clientului, care contravin sau completeaza prezentele condiții sunt excluse în mod explicit. Nu este necesara o excludere suplimentara în fiecare caz. Nicio acțiune a companiei Europlast nu trebuie considerata în nicio circumstanța ca fiind o aprobare concludenta a unor astfel de condiții, în special nu pentru acțiunile de îndeplinire a contractului ale companiei Europlast, confidențialitate, transmiterea sub rezerva a unei confirmari a comenzii, comenzi sau altele asemanatoare. Condițiile Generale de Afaceri ale clientului sunt convenite apoi numai daca a fost aprobata explicit în scris valabilitatea acestora din partea Europlast.

c. Acordurile verbale si prevederile care difera de aceste Condiții Generale de Afaceri sunt valabile numai dupa confirmarea în scris din partea unui angajat Europlast împuternicit pentru client. Daca în cazuri excepționale se stabilesc acorduri diferite sau care difera de aceste Condiții Generale de Afaceri, aceste diferențe se aplica exclusiv pentru respectivul caz individual de afaceri si trebuie elaborate exclusiv în forma scrisa si semnate de ambele parți.

 

2. Încheierea contractului  

a. Un contract între client si Europlast devine valid odata cu transmiterea confirmarii comenzii de catre Europlast.

b. Propunerile de cost ale Europlast fața de client nu sunt obligatorii si trebuie achitate în masura în care nu s-a stabilit altceva în caz individual.

 

3. Prețuri 

a. Prețurile specificate nu se considera - în masura în care nu s-a precizat în mod explicit altceva - prețuri forfetare. Prețurile indicate si prețurile zilnice se aplica pâna la modificare. Prețurile specificate includ taxa pe valoare adaugata legala si taxele de depozitare. Costurile de ambalare, transport, încarcare si expediere, precum si taxa vamala si de asigurare revin clientului. Materialul de ambalare este preluat înapoi numai în baza unui acord contractual separat.

b. Europlast are dreptul de a adapta prețurile stabilite contractual daca dupa încheierea contractului apar modificari cu privire la costurile salariale, modificari în baza legilor, regulamentelor, contractelor colective de munca, acordurilor profesionale sau altor factori de cost necesari pentru prestarea lucrarilor, precum costurile de achiziționare a materialelor utilizate, în baza recomandarilor comisiilor paritare sau în baza modificarilor prețurilor de pe piața naționala sau mondiala pentru materie prima, cursurile de schimb etc. Adaptarea are loc corespunzator modificarii costurilor efective de producție la momentul încheierii contractului fața de cele din momentul prestarii efective a serviciilor.

c. Plata în cazul unor acorduri obligatorii permanente este stabilita ca fiind asigurata conform VPI 2016, prin urmare are loc o adaptare a plaților. Ca baza de plecare este stabilita luna în care a fost încheiat contractul.

d. Comanda va fi de minim EUR 100,-- net. În cazul în care comanda este sub aceasta
valoare, Europlast calculeaza EUR 25,-- net ca o compensație pentru consturi administrative.
De asemenea pentru articole cu gravura la cald cantitatea minima comandata trebuie sa fie de
50 bucați. În cazul în care comanda este inferioara acestei cantitați, se percepe un adaos dupa cum urmeaza: tomberon 2 roți EUR 5,-- net / tomberon, tomberon 4 roți EUR 10,-- net / tomberon, cutii EUR 3,-- net / cutie.

 

4. Condiții de plata  

a. Plațile trebuie efectuate în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, fara reduceri. Factura se considera achitata imediat ce suma facturata intra în contul Europlast. Declarațiile de plata ale clienților pe chitanțele de transfer nu sunt obligatorii pentru Europlast.

b. În cazul întârzierii plații, Europlast are dreptul de a adauga dobânzi de întârziere echivalente unei valori de 8 procente peste dobânda de baza a Bancii Centrale Europene. Europlast îsi rezerva dreptul de a invoca pretenții de compensare a daunelor rezultate din întârziere. Plațile efectuate sunt scazute din cea mai veche creanța. În cazul în care Europlast afla despre circumstanțe care indica o îndoiala justificata asupra solvabilitații clientului, respectiv asupra bonitații acestuia, Europlast are dreptul de a solicita o garanție suficienta imediata sau plata în numerar a creanței, si dupa încheierea contractului.

c. În cazul în care clientul întârzie plata în cadrul altor raporturi contractuale existente cu Europlast, Europlast are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor sale pâna la îndeplinirea obligației de plata a clientului. În acest caz, Europlast este îndreptațit sa considere drept creanța toate sumele pentru serviciile deja prestate din relația de afaceri în curs.

d. La depasirea termenului de plata, se pierd facilitațile acordate (reduceri, plațile în avans si altele) si se adauga în factura. Acest lucru este valabil si pentru serviciile parțial prestate.

e. În cazul unei întârzieri a plații, clientul se obliga sa plateasca companiei Europlast costurile necesare corespunzatoare recuperarii datoriilor (costuri de somație, taxe de recuperare a creanțelor, costuri pentru avocați etc.).

f. Clientul are dreptul la compensare numai daca acțiunile sale reconvenționale sunt stabilite legal sau recunoscute de Europlast.

g. La inițierea unei proceduri de insolvența asupra patrimoniului clientului sau la existența unei incapacitați de plata, Europlast are dreptul de a se retrage din contract, cu efect imediat.

 

5. Prestarea serviciilor  

a. Europlast este obligat sa respecte cererile de modificare sau extindere ulterioare ale clientului numai daca acest lucru este necesar din motive tehnice pentru îndeplinirea contractului. Mici modificari rezonabile si justificate în prestarea serviciilor se considera acceptate anticipat de catre client.

b. În cazul unei modificari sau completari, indiferent de motive, a comenzii, dupa plasarea acesteia, determina o prelungire a termenului de prestare/livrare cu perioada de timp relevanta.

c. Livrarile si serviciile parțiale rezonabile sunt permise si pot fi facturate separat de catre Europlast.

d. În cazul în care livrarea este stabilita la cerere, obiectul serviciului/marfa se considera solicitat/a la sase luni dupa comanda.

e. Obligația de prestare a serviciilor de catre Europlast începe daca sunt explicate toate detaliile tehnice, clientul a îndeplinit condițiile preliminare tehnice si legale, a fost transferat în contul Europlast avansul stabilit, respectiv a fost transferata suma de garanție companiei Europlast si au fost obținute toate autorizațiile/comunicarile oficiale de catre client, pe costul sau.

 

6. Condiții de livrare 

a. Termenii de livrare/prestare a serviciilor sunt obligatorii pentru Europlast numai daca acestia au fost stabiliți în scris. Clientul nu are dreptul de a se retrage din contract în cazul unor depasiri nesemnificative ale termenului de livrare sau de a invoca pretenții, indiferent de orice tip (compensarea daunelor etc.). De asemenea, pentru depasirile termenului de livrare, care se datoreaza forței majore, grevelor, întârzierilor neprevizibile si din motive ce nu țin de Europlast ale furnizorilor sai sau alte evenimente asemanatoare si care nu intra în sfera de influența a companiei Europlast, nu pot fi invocate pretenții de niciun fel (compensarea daunelor, anulare etc.). Datele si termenele de livrare se prelungesc pe perioada de timp în care exista un astfel de eveniment.

b. În cazul în care începutul prestarii serviciilor este întârziat sau prestarea este întrerupta de circumstanțe care sunt imputate clientului, în special în cazul încalcarii obligațiilor de colaborare, termenii de livrare sunt prelungiți corespunzator si termenele de finalizare a serviciilor sunt decalate corespunzator. În acest caz, Europlast are dreptul de a calcula în plus pentru serviciile de depozitare necesare ale materialelor si dispozitivelor 20% din suma neta facturata (plus TVA) per luna în curs de întârziere a serviciilor, caz în care obligația clientului pentru plata, precum si obligativitatea de recepție ramân nemodificate.

c. În cazul unei întârzieri a livrarii, clientul trebuie sa stabileasca cu Europlast prin intermediul unei scrisori un termen ulterior corespunzator, cu avertizarea de retragere din contract. Dupa expirarea fara rezultat a termenului ulterior, clientul are dreptul de retragere din contract.

d. Riscul este transferat clientului imediat ce obiectul vânzarii, materialul sau echipamentul este preluat din fabrica, pregatit în depozit, este livrat sau predat unui transportator. Clientul accepta orice tip de transport uzual.

e. Europlast îsi rezerva dreptul de efectua livrari cu un volum mai mic sau mai mare cu maxim 2% din numarul de bucați stabilit.

 

7. Întârzierea recepției  

a. În cazul în care, în pofida stabilirii unui termen ulterior relevant de catre Europlast, clientul întârzie recepția (refuzul recepției, întârzierea plații în avans, nicio solicitare în cadrul unei perioade corespunzatoare în cazul comenzilor la cerere etc.), Europlast are dreptul de a depozita marfa pe costul clientului, caz în care poate fi adaugata o taxa lunara de depozitare în valoare de 20% din suma neta facturata (plus TVA). De asemenea, Europlast are dreptul de a valorifica marfa în alt mod.

b. Europlast îsi rezerva în mod explicit dreptul de a invoca pretenții care reies de aici.

 

8. Rezerva proprietații 

a. Pâna la îndeplinirea completa a tuturor obligațiilor de plata pe care Europlast le impune clientului în prezent sau viitor, obiectul vânzarii ramâne în proprietatea companiei Europlast. Clientul este obligat sa trateze cu grija marfa pâna la plata tuturor creanțelor.

b. Înstrainarea obiectului vânzarii de catre client este permisa cu acordul Europlast. În cazul unui acord, se aplica prețul de cumparare la care are dreptul atât clientul, cât si compania Europlast. Marfa/obiectul vânzarii nu trebuie nici ipotecata/ipotecat, nici gajata/gajat sau pusa/pus la dispoziția terților cu alte drepturi în alt mod.

c. Pâna la plata completa a sumei sau a prețului de vânzare, clientul trebuie sa consemneze rezerva proprietații în registrele sale si pe facturile sale si sa informeze debitorii sai despre transferul acestei creanțe. La cerere, Europlast trebuie sa puna la dispoziție toate documentele si informațiile necesare pentru revendicarea creanțelor si pretențiilor aparute.

d. În cazul în care clientul întârzie plata, Europlast are dreptul de a înstraina marfa rezervata dupa stabilirea unui termen ulterior relevant. Europlast are dreptul de a valorifica în mod arbitrar si cât mai bine posibil marfa rezervata.

e. La inițierea unei proceduri de insolvența asupra patrimoniului clientului, respectiv confiscarea marfii rezervate de catre terți, clientul trebuie informat imediat de catre Europlast.

f. Pentru exercitarea acestui drept de rezerva asupra proprietații, clientul declara înca de acum faptul ca angajații Europlast au permisiunea de intra în locația/locuința clientului.

g. Costurile necesare corespunzatoare acțiunii juridice sunt suportate de client.

 

9. Terți cu drepturi  

a. În cazul în care clientul prezinta creații intelectuale sau documente si asupra acestor creații, respectiv documente, terții revendica drepturi, Europlast are dreptul de a suspenda producerea obiectului livrarii pe riscul clientului pâna la clarificarea acestor drepturi revendicate si sa solicite compensarea costurilor necesare corespunzatoare scopului în cadrul Europlast. Pentru aceasta, clientul nu are dreptul de a invoca pretenții, de a depune reclamații si de executare fața de Europlast.

b. Pentru costurile de proces necesare, Europlast este îndreptațit sa solicite clientului plata unui avans corespunzator.

 

10. Proprietatea intelectuala Europlast  

a. Obiectele livrarii, precum si documentele de execuție, planurile, schițele, devizele etc., precum si software-urile furnizate de Europlast sau care revin companiei Europlast datorita contribuției acesteia, ramân exclusiv proprietatea intelectuala Europlast.

b. Utilizarea, în special, transmiterea, multiplicarea, publicarea si punerea la dispoziție, inclusiv sub forma unei copii complete sau în extras, precum si reproducerea, prelucrarea sau valorificarea necesita acordul scris Europlast. În cazul încalcarii acestor dispoziții, Europlast îsi rezerva dreptul explicit asupra invocarii pretențiilor pentru omisiune si compensare a daunelor, precum si asupra celorlalte pretenții.

c. Clientul este obligat sa pastreze fața de terți confidențialitatea informațiilor care îi sunt aduse la cunostința în cadrul relației de afaceri cu Europlast.

 

11. Garanție 

a. Perioada de garanție este de un an de la data predarii. În lipsa unui acord diferit, momentul predarii este momentul finalizarii. Marfa se considera acceptata de client daca aceasta intra sub autoritatea acestuia de control sau clientul a refuzat recepția marfii fara specificarea motivelor.

b. Europlast trebuie informat imediat cu privire la reclamațiile pentru defecte si plângerile de orice fel de catre client în cazul pierderii drepturilor de garanție, indicându-se concret defectele. În cazul în care nu este primita o reclamație pentru defecte, marfa se considera acceptata. Clientul trebuie sa demonstreze ca defectul exista deja din momentul predarii. În cazul reclamațiilor pentru defecte nefondate, clientul este obligat sa compenseze cheltuielile pentru stabilirea lipsei defectelor sau remedierea defectelor.

c. Utilizarea sau prelucrarea marfii cu defecte, care prezinta risc de apariție a unor daune ulterioare sau care îngreuneaza sau împiedica cercetarea cauzelor si/sau remedierea acestora trebuie întrerupta imediat de client. Europlast are dreptul de a efectua sau de a dispune efectuarea oricarei verificari pe care o considera necesara. Acest lucru se aplica inclusiv daca în urma respectivei verificari, marfa devine inutilizabila.

d. Costurile de transport si/sau calatorie care rezulta în legatura cu remedierea defectelor revin clientului. Marfa cu defecte - daca este rezonabil - trebuie returnata de catre client companiei noastre. La cererea noastra, clientul trebuie sa puna la dispoziție forța de munca, energia si spațiile necesare pentru lucrarile pregatitoare si/sau remedierea defectelor, precum si dispozitivele de ridicare si serviciile de ridicare, schelele etc.

e. Pentru remedierea defectelor, Europlast trebuie sa permita cel puțin doua încercari de remediere. Îmbunatațirea unui defect presupus nu reprezinta recunoasterea acestui defect.

f. În cazul în care marfa este produsa în baza datelor, desenelor, planurilor, modelelor sau altor specificații ale clientului, Europlast ofera garanție numai pentru execuția conform specificațiilor a marfii. În cazul în care marfa este pusa la dispoziție de client, Europlast nu ofera nicio garanție pentru marfa pusa la dispoziție, respectiv pentru daunele care rezulta din prelucrarea ulterioara.

g. În cazul în care marfa nu este utilizata pentru scopul dorit de client, acest lucru nu reprezinta niciun defect, daca acest lucru este pus exclusiv pe seama condițiilor efective diferite fața de informațiile furnizate de Europlast la momentul încheierii contractului. De asemenea, nu este considerat un defect daca instalațiile tehnice ale clientului nu se afla în stare tehnica ireprosabila sau pregatite de funcționare sau daca nu sunt compatibile cu marfa livrata. Diferențele de culoare ale livrarilor ulterioare nu reprezinta un defect.

h. Europlast este responsabil doar pentru acele caracteristici ale produsului, care pot fi asteptate în raport cu specificațiile aprobarii, instrucțiunile de utilizare si alte instrucțiuni referitoare la produs si indicații (în special întreținere si control) de la Europlast, producatori terți sau importatori ai clienților, luându-se în calcul cunostințele si experiențele sale.

 

12. Raspundere/garanție  

a. Garanțiile sunt acceptate exclusiv în cazul declarației de garanție scrise, explicite.

b. În cazul daunelor de patrimoniu, raspunderea Europlast este limitata la cazurile de intenție sau neglijența grava. Valoarea compensarii daunelor este limitata la pragul maxim al unei asigurari de raspundere civila încheiata de Europlast. Acest lucru este valabil si pentru obiectele pe care Europlast le-a preluat în vederea prelucrarii.

c. Limitarea, respectiv excluderea se aplica inclusiv pentru pretențiile invocate fața de angajații Europlast, care sunt atribuite clientului fara referire la un contract între Europlast si client.

d. Pretențiile de compensare a daunelor trebuie revendicate în termen de doi ani, în caz contrar, acestea sunt anulate.

e. Raspunderea Europlast este exclusa pentru daunele care rezulta din manipularea sau depozitarea necorespunzatoare, suprasolicitarea, nerespectarea specificațiilor de operare si instalare, montarea, întreținerea, punerea în funcțiune eronata etc. de catre client sau terți. De asemenea, este exclusa raspunderea pentru uzura normala, daca acest eveniment a cauzat apariția daunelor. Europlast nu îsi asuma raspunderea în cazul ignorarii lucrarilor necesare de întreținere.

f. Raspunderea este limitata în masura în care clientul obține beneficii de la serviciile de asigurari în baza unei asigurari generale proprii sau încheiate în beneficiul sau (raspundere civila, Casco, transport etc.). În acest caz, clientul se obliga sa accepte serviciul de asigurare si raspunderea Europlast fața de client este limitata la dezavantajele care rezulta pentru client prin acceptarea acestei asigurari (de exemplu, sume de asigurare mai mari).

g. Pretențiile de compensare sunt excluse din raspunderea pentru produs. Acest lucru nu se aplica pentru daunele care rezulta în urma unei acțiuni a companiei Europlast si care au fost cauzate din neglijența grava sau intenționat. Sarcina de dovedire revine clientului.

 

13. Condiții de garanție pentru containerele de colectare a deseurilor Europlast garanteaza calitatea containerelor sale daca sunt respectate urmatoarele condiții. 

Europlast garanteaza calitatea containerelor sale daca sunt respectate urmatoarele condiții.

a. Clientul trebuie sa dispuna de un sistem de documentare corespunzator EN ISO 9001:2000 si sa pastreze toate documentele relevante pentru containere si autovehicule pe întreaga perioada de garanție.

b. Suprafața de amplasare si condițiile prezente trebuie sa fie documentate pe întreaga perioada de garanție.

c. Garanția se aplica numai pentru containerele care au fost ridicate si golite exclusiv cu dispozitive asociate de ridicare si golire a containerelor conform EN 1501.

d. Toate întreținerile si modificarile caroseriei autovehiculului si componentelor dispozitivului asociat de ridicare si golire a containerelor trebuie documentate si semnate de tehnician, precizându-se intervalul de intervenție, localitatea, personalul, motivul intervenției, obiectul intervenției, descrierea intervenției, abaterile de la norma constatate, precum si problemele aparute.

e. Intervențiile si întreținerile efectuate la structura si dispozitivului asociat de ridicare si golire a containerelor trebuie efectuate exclusiv de catre persoane care dețin cunostințe de specialitate dovedite si documentate de catre producatorul dispozitivului asociat de ridicare si golire a containerelor.

f. Operarea dispozitivelor asociate de ridicare si golire a containerelor trebuie efectuata exclusiv de catre personal instruit de producatorul dispozitivelor asociate de ridicare si golire a containerelor.

g. În cazul inspecțiilor efectuate la intervale regulate si documentate, trebuie efectuate si documentate toate lucrarile de inspecție prevazute conform instrucțiunilor producatorului. Intervalele de inspecție nu trebuie sa depaseasca trei luni sau 10.000 de procese de ridicare si golire a containerelor.

h. În cazul în care apar deteriorari ale containerelor, trebuie respectate imediat urmatoarele proceduri: În cazul deteriorarilor containerelor, care sunt relevante pentru garanție trebuie comunicata imediat o posibila pretenție de garanție firmei Europlast (Europlast GmbH, 9772 Dellach), adica cel târziu în urmatoarea zi lucratoare. Autovehiculul trebuie sa fie parcat într-un spațiu uscat, protejat de influențele meteorologice si pus la dispoziția firmei Europlast în vederea inspecției. În cursul acesteia trebuie efectuate, la cerere, procesele de ridicare si golire a containerelor si masuratorile conform instrucțiunilor, în prezența reprezentanților desemnați de catre Europlast.

i. Locul de amplasare a containerelor trebuie sa fie orizontal si plan conform DIN 18202. În perioada de garanție, containerele pot fi expuse la o acțiune a radiațiilor de maxim 500 KLY.

j. Trebuie acordata atenție manipularii, transportului si depozitarii corespunzatoare si conforme cu aplicația si trebuie documentate.

k. În cazul garanției, sarcina probei revine clientului. Toate documentele trebuie sa fie puse la dispoziție în vederea consultarii la cererea Europlast si trebuie înmânate copii legalizate ale acestora, de asemenea, la cerere.

l. Data de fabricație marcata pe containere se considera data de început a garanției.

m. Numarul proceselor de ridicare si golire a containerelor este limitat în cadrul perioadei de garanție. Se accepta o frecvența medie a proceselor de ridicare si golire a containerelor de maxim un proces de ridicare si golire a containerelor per saptamâna.

n. Diferențele de culoare sunt excluse de la garanție.

 

14. Protecția datelor  

Clientul este de acord ca datele sale personale, precum numele, adresa, numarul de telefon si adresa de e-mail sa fie stocate de Europlast în vederea desfasurarii raporturilor contractuale, precum si expedierii materialului publicitar cu privire la produsele Europlast. Acest acord poate fi retras în orice moment la Europlast (Europlast GmbH, Str. Parcul Traian nr.1, 410033, 9772 Dellach).

 

15. Clauza de separabilitate  

În cazul în care prevederi individuale ale acestor Condiții Generale de Afaceri sunt sau devin neaplicabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului. În acest caz este încheiat un nou acord între partenerii contractuali, care sa corespunda cât mai fidel scopului inițial al prevederii inaplicabile.

 

16. Sediul procedural/lege aplicabila

a. Locul de prestare este considerat sediul Europlast.

b. În masura în care suma contestata este mai mica sau egala cu 500.000,00 euro (în cuvinte: cinci sute de mii de euro) si cu statul pe teritoriul caruia clientul îsi are sediul/domiciliul stabil exista o convenție de executare pentru hotarârile judecatoresti ale Tribunalului Austriac, partenerii contractuali stabilesc proceduri pentru toate litigiile sau pretențiile, care rezulta din raportul contractual sau în legatura cu acesta, respectiv prezentele Condiții Generale de Afaceri dintre Europlast si client, inclusiv litigiile cu privire la valabilitatea, încalcarea, anularea sau nulitatea legislației austriece, cu excluderea normelor de soluționare si a Convenției Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internaționala a marfurilor (CISG). Instanța competenta pentru litigii este Tribunalul competent pentru orasul Spittal/Drau.

c. În cazul în care suma contestata este mai mare de 500.000,00 euro (în cuvinte: cinci sute de mii de euro), si în cazul în care cu statul pe teritoriul caruia clientul îsi are sediul/domiciliul stabil nu exista o convenție de executare pentru hotarârile judecatoresti, toate litigiile sau pretențiile, care rezulta din raportul contractual sau în legatura cu acesta, respectiv prezentele Condiții Generale de Afaceri dintre Europlast si client, inclusiv litigiile cu privire la valabilitatea, încalcarea, anularea sau nulitatea sunt tratate conform regulamentului de arbitraj al Curții Internaționale de Arbitraj din Camera de Comerț austriaca VIAC (Reglementarea Vieneza) si aceste litigii sunt soluționate de trei arbitrii selectați conform acestor reguli. Se aplica exclusiv legislația austriaca cu excluderea normelor de referința si a Convenției Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internaționala a marfurilor (CISG). În cazul unei proceduri de arbitraj, este stabilit în mod exclusiv faptul ca cel care pierde procesul trebuie sa plateasca toate costurile parții care câstiga.

 

17. Limba 

În cazul în care pe lânga limba germana în care este elaborat contractul sunt utilizate alte limbi, versiunea germana prevaleaza.

 

18. Protecția datelor 

INFORMATII PRIVIND PROTECTIA DATELOR 

Protecția datelor dumneavoastra personale reprezinta o preocupare deosebita. De aceea, prelucram datele dumneavoastra exclusiv pe baza prevederilor legale (GDPR, TKG 2003). Prin intermediul acestor informații cu privire la protecția datelor va informam despre cele mai importante aspecte ale prelucrarii datelor în cadrul website-ului nostru.

Contactul cu noi 

În cazul în care ne contactați prin intermediul formularului de pe website sau prin e-mail, datele furnizate de dumneavoastra sunt stocate de noi timp de sase luni cu scopul prelucrarii solicitarii si în cazul unor eventuale întrebari ulterioare. Nu transmitem aceste date mai departe fara consimțamântul dumneavoastra.

Cookie-uri 

Website-ul nostru utilizeaza asa-numitele cookie-uri. Este vorba despre fisiere text mici, stocate pe dispozitivul dumneavoastra cu ajutorul browser-ului. Acestea nu provoaca daune. Utilizam cookie-uri pentru a configura oferta noastra într-o maniera mai usor de utilizat. Anumite cookie-uri ramân stocate pe dispozitivul dumneavoastra pâna când le stergeți. Acestea ne ofera posibilitatea de a recunoaste browser-ul dvs. la urmatoarea vizita. În cazul în care nu va doriți acest lucru, va puteți seta browser-ul astfel încât acesta sa va informeze cu privire la setarea cookie-urilor si sa permiteți setarea numai în cazuri individuale. Daca se dezactiveaza modulele cookie, funcționalitatea website-ului nostru poate fi restricționata.

Analiza web 

Aceasta pagina de internet uutilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizeaza asa numite „cookies“, fisiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastra si care permit analiza utilizarii paginii web de catre dumneavoastra. Informațiile create prin cookie privind utilizarea de catre dumneavoastra a acestui website se transfera, de regula, pe un server al Google din SUA si se stocheaza acolo. În cazul activarii anonimizarii IP-ului pe acest website, adresa dvs. IP va fi trunchiata în prealabil de Google totusi în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisa adresa IP completa catre unul dintre serverele Google SUA si trunchiata acolo. În numele administratorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de catre dvs. a paginii web, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitațile de pe pagina web si pentru a presta pentru administratorul paginii web alte servicii asociate utilizarii paginii web si internetului. Adresa IP transmisa de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi cumulata de Google cu alte date. Puteți împiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzatoare a software-ului dvs. de browser, totusi atragem atenția asupra faptului ca, în acest caz, nu veți putea utiliza pe deplin toate funcțiile acestei pagini web. În plus, puteți împiedica colectare de catre Google a datelor generate de Cookie referitor la utilizarea acestui website de catre dumneavoastra (incl. adresa IP), precum si prelucrarea de catre Google a acestor date prin descarcarea si instalarea acestui plug-in de browser, disponibil la adresa urmatoare (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Puteți preveni colectarea prin Google Analytics daca faceți clic pe urmatorul link. Se va insera un Opt-Out-Cookie, care va împiedica pe viitor colectarea datelor dvs. la vizitarea acestui website: Dezactivarea Google Analytics

Mai multe informații privind condițiile de utilizare si protecția datelor privind produsele Google gasiți la  https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Va atragem atenția asupra faptului ca pe aceasta pagina web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp;“ pentru a asigura o colectare anonimizata a adreselor IP (asa numitul IP masking).

Drepturile dumneavoastra 

Va revin, în principiu, drepturile la informare, modificare, stergere, limitare, portabilitate a datelor, revocare si opunere. În cazul în care considerați ca prelucrarea datelor dvs. încalca dreptul de protecție a datelor sau drepturile dvs. legale de protecție a datelor au fost lezate într-un anumit mod, puteți depune plângere la autoritatea de supraveghere. În Austria, aceasta este Autoritatea de Protecție a Datelor.

Ne puteți contacta la urmatoarele date: 

S.C. EUROPLAST ROMANIA S.R.L.
Str. Parcul Traian nr.1, 410033
9772 Dellach im Drautal
Austria

T: 0040 359 410 104-0
F: 0040-359-410104
office-ro@europlast.at